Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Next Finance s.r.o. pro poskytování finančních analýz

Obecná ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) společnosti Next Finance s.r.o. (dále jen „poskytovatel“) upravují poskytování ekonomických analýz (dále jen „analýzy“), způsob a rozsah jejich užití nabyvatelem, poskytování dalších služeb a vztahy mezi poskytovatelem a nabyvatelem.
 2. Otázky v podmínkách neupravené se řídí ustanoveními licenční smlouvy dle autorského zákona a obchodním zákoníkem.
 3. Nabyvatelem podle těchto podmínek je vždy jedna právnická nebo fyzická osoba. Pokud má osoba zřízeny organizační složky, rozumí se nabyvatelem jen jedna organizační složka, která vstoupila do smluvního vztahu.

Předmět

 1. Předmětem smluvního vztahu je poskytování analýz nabyvateli na základě zvoleného produktového balíčku nebo individuální nabídky s možností ekonomických konzultací. Rozsah a bližší podmínky jsou stanoveny v popisu jednotlivých produktových balíčků nebo jsou určeny individuálně (dále jen „produkty“).
 2. Poskytovatel může poskytování analýz na základě individuální dohody podmínit dodáním podkladových dat.
 3. Není-li dohodnuto jinak, analýzy jsou nabyvateli zasílány prostřednictvím elektronické pošty ve formátu PDF.

Práva a povinnosti nabyvatele

 1. Nabyvatel je povinen poskytovateli sdělit emailovou adresu, na kterou bude poskytovatel analýzy zasílat. Za tím účelem je nabyvatel oprávněn sdělit i více emailových adres, všechny však musí patřit pouze osobám, které jsou v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k nabyvateli.
 2. Závady v příjmu elektronické pošty je nabyvatel povinen bez odkladu oznámit poskytovateli. V takovém případě mohou být analýzy zasílány po nezbytnou dobu na náhradní emailovou adresu, kterou nabyvatel poskytovateli sdělil. Nabyvatel může rovněž požádat o dočasné zasílání analýz faxem, poskytovatel však může zasílání omezit na tři faxová čísla.
 3. Nabyvatel je povinen poskytovateli v dostatečném předstihu oznámit změnu emailových adres, na které má poskytovatel analýzy zasílat.

Rozsah licence

 1. Analýzy jsou předmětem autorského práva.
 2. Nabyvatel je povinen zdržet se poskytování analýz dalším osobám, zejména nesmí analýzy dále elektronicky předávat, a to ani prostřednictvím vnitřní elektronické pošty nabyvatele, ani umožnit pořízení elektronické či listinné kopie jiné osobě.
 3. Publikace obsahu analýz nebo jejich částí je možné pouze s výslovným souhlasem poskytovatele a s uvedením firmy poskytovatele jako zdroje. Souhlasu poskytovatele není třeba v případě publikace analýz ve sdělovacích prostředcích.

Konzultace

 1. Nabyvatel je oprávněn požadovat od poskytovatele konzultace související s poskytovanou analýzou. Konzultace, které s analýzou nesouvisí, lze poskytovat po vzájemné dohodě nabyvatele a poskytovatele.
 2. Konzultace jsou poskytovány telefonicky v pracovních dnech v době od 9:00 od 16:00 hodin nebo elektronickou poštou. V případě, že poskytovatel nemůže odpovědět okamžitě, zavazuje se odpovědět v co nejkratší době, nejpozději však do 24 hodin. Tato lhůta plyne pouze v pracovních dnech.

Předplatné

 1. Nabyvatel je povinen uhradit cenu za produkty formou předplatného. Poskytovatel je oprávněn cenu za produkty jednostranně upravit, a to k okamžiku prodloužení předplatného na další období, nedojde-li k jiné dohodě. Má-li nabyvatel zájem o poskytování služby, která není součástí produktu, musí to poskytovateli včas oznámit. Nabyvatel je v takovém případě povinen uhradit rozdíl v cenách poskytovaných služeb.
 2. Nabyvatel se zavazuje uhradit cenu za produkt tak, aby platba byla připsána na účet poskytovatele nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení elektronické nebo jiné výzvy k zaplacení. Poskytovatel se zavazuje zaslat nabyvateli daňový doklad nejpozději do 15 kalendářních dnů po připsání platby na účet poskytovatele. Nedohodnou-li se strany jinak, faktury k bezhotovostní úhradě předplatného a jiné účetní doklady budou zasílány elektronicky.
 3. Poskytovatel může v jednotlivých případech určit, že poskytování produktů v jím určeném časovém období bude považováno za zkušební, a tedy bezplatné.
 4. Před uplynutím doby, na kterou byla služba objednána, vyzve poskytovatel nabyvatele k uhrazení předplatného na další časové období. Cena předplatného může být přitom poskytovatelem jednostranně zvýšena. Neuhradí-li nabyvatel předplatné v souladu s článkem 16, je poskytovatel oprávněn poskytování produktu po skončení období, na které byl produkt předplacen, ukončit. V případě uhrazení předplatného na další období se má za to, že se smluvní vztah prodlužuje.

Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel se zavazuje vypracovávat analýzy s odbornou péčí a na základě dat, která považuje za spolehlivá a přesná. V rámci konzultací se poskytovatel zavazuje odpovědět dle svých znalostí a svého nejlepšího svědomí.
 2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat produkty v pracovní dny s výjimkou těch 2 kalendářních týdnů na přelomu roku, na které připadá 24.prosinec a 1.leden.
 3. Poskytovatel se zavazuje zasílat analýzy v souladu s článkem 7 a 8.
 4. Poskytovatel prohlašuje, že při poskytování svých služeb zachovává nezávislost zejména tím, že se sám neúčastní obchodování na finančních trzích ani na nich obchody nezprostředkovává.
 5. Poskytovatel je oprávněn k textu analýzy připojit reklamu a jiná sdělení, které nemají souvislost s obsahem analýzy. Tato sdělení je však povinen od textu vlastní analýzy opticky oddělit.

Odpovědnost

 1. Nabyvatel bere na vědomí, že analýza je osobním názorem analytika. Poskytovatel proto nezaručuje, že se jím vypracované prognózy a výhledy obsažené v analýzách shodují s názorem jiných analytiků. Poskytovatel rovněž nezaručuje, že se tyto prognózy a výhledy v budoucnu splní.
 2. Poskytovatel neodpovídá za správnost, úplnost dat, ze kterých při vypracování analýzy vycházel. Nabyvatel bere na vědomí, že skutečnosti, ze kterých poskytovatel při vypracování analýzy vycházel, stejně jako výsledky obsažené v analýze se mohou v průběhu času měnit. Poskytovatel proto nenese jakoukoliv odpovědnost v případě, že se nabyvatel analýzou bude řídit.
 3. Poskytovatel nezaručuje, že bude schopen zodpovědět v rámci konzultací všechny dotazy.
 4. Závazek poskytnout analýzu je splněn okamžikem úspěšně odeslaného emailu, tj. jeho předáním poskytovateli internetového připojení poskytovatele. V případě obdržení hlášení o nedoručení zprávy je poskytovatel povinen prověřit, zda chyba nevznikla vadou na straně poskytovatele. V případě, že se vinou poskytovatele nepodaří zaslat pět analýz, je poskytovatel povinen vrátit nabyvateli poměrnou část předplatného. Žádné další nároky tím nabyvateli nevznikají.
 5. Poskytovatel neodpovídá za porušení svých povinností v důsledku zásahu vyšší moci.
 6. Poskytovatel nenese odpovědnost za pravdivost údajů v reklamě jiných subjektů, která je obsažena v analýzách.

Smluvní pokuta

 1. V případě porušení ustanovení článků 11 a 12 je nabyvatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku předplatného za každé porušení.

Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel je oprávněn poskytování služby kdykoliv ukončit, a to i bez udání důvodu. Ukončení služby je povinen bez odkladu oznámit nabyvateli.
 2. Nabyvatel je oprávněn kdykoliv poskytovateli oznámit, že nemá zájem na dalším poskytování produktů. V takovém případě poskytovatel jejich poskytování ukončí. Nabyvateli tím nevzniká nárok na vrácení poměrné části předplatného za neposkytnuté produkty.
 3. Tyto podmínky může poskytovatel kdykoliv změnit. O této změně musí vyrozumět nabyvatele, a to zasláním zprávy emailem, poštou anebo uveřejněním na internetových stránkách. V případě, že nabyvatel se změněnými podmínkami nesouhlasí, může nabyvatel smluvní vztah vypovědět, a to ve lhůtě 14 dnů od vyrozumění o změně podmínek.
 4. V případě ukončení smluvního vztahu zanikají veškerá práva a závazky mezi poskytovatelem a nabyvatelem s výjimkou povinností stanovených v článcích 11, 12 a 30.
 5. V případech dle článku 28, 31 a 32 je poskytovatel povinen nabyvateli vrátit poměrnou část předplatného.
 6. Tyto podmínky nabyly platnosti a účinnosti dne 16. srpna 2004